Veelgestelde vragen FAQs.

Q. Waar zijn de contactgegevens van de school?

A. Het adres van de kleuterschool, de lagere school en de middelbare school (ASO) is:

 

Q. U heeft aan lagere school én een middelbare school?

A. Ja! En uniek! Binnen onze Steinerschool bestaat de mogelijkheid om alle twaalf jaren te doorlopen: 6 in het lager en 6 in het middelbaar. Onze middelbare school is op ASO-niveau. Het is omwille van deze mogelijkheid dat wij onze klassen doornummeren, van 1 tot 12. Het eerste middelbaar noemen wij dus klas 7, en het vijfde middelbaar klas 11.

Q. Ik hoor dat er dan ook nog een onderbouw, een middenbouw én een bovenbouw is?

A. Inderdaad. Sinds het schooljaar 2012/2013 hebben wij steeds 4 jaren gebundeld, ook fysiek. De eerste 4 klassen zitten in de onderbouw (OB), klas 5, 6 van het lager én klas 7 en 8 van het middelbaar rekenen wij tot de middenbouw (MB) en tenslotte vormen de laatste 4 klassen van het middelbaar (klas 9, 10, 11 én 12) de bovenbouw (BB) van onze school. De onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw hebben elk een eigen Pedagogisch Gemandateerde (PG).

Q. Kan een leerling met een diploma ASO steinerpedagogie aan de universiteit studeren?

A. Elk ASO diploma geeft toegang tot de universiteit, ook dat van de richting steinerpedagogie. In de steinerpedagogie wordt geen specialisatie in een vak of vakkengebied aangeboden. Aan de algemene basisvorming van een ASO richting worden hier eerder kunstzinnige en praktisch-technische vakken toegevoegd.

Q. Kan een leerling met het diploma ASO-steinerpedagogie wiskundig-wetenschappelijke studies in het hoger onderwijs aanvatten?

Ja. Bepaalde universitaire studies kan men maar doen na een ingangsexamen. Leerlingen met een diploma ASO-steinerpedagogie en voldoende aanleg kunnen dit aan. Voor sommigen vraagt het wellicht enige bijkomende zelfstudie. Net zoals bij andere studierichtingen in het ASO met gemiddeld 4 uur wiskunde per week, kan het voor bepaalde leerlingen aan te raden zijn om eerst nog een voorbereidend jaar op de wiskundig-wetenschappelijke richtingen in het hoger onderwijs te volgen. Ook de brugcursussen die hogescholen en universiteiten inrichten als herhaling/aanvulling van de leerstof van het middelbaar onderwijs (maand september), kunnen voor studies in deze richtingen zinvol zijn.

Q. Hoe groot zijn de slaagkansen voor leerlingen van de steinerpedagogie in het hoger onderwijs?

A. In de richting steinerpedagogie zijn de klasgroepen niet verder uitgesplitst naar talenten en op dat vlak dus meer divers dan elders. Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan het optimaal ontwikkelen van ieders talent en motivatie. Het overgrote deel van de leerlingen bereikt zo voldoende niveau voor een professionele bachelor. Een aanmerkelijk deel daarvan kan ook aan een academische bachelor beginnen. Bij de studenten die dit doen, is het studierendement goed te noemen en vergelijkbaar met andere studierichtingen van het ASO.

Q. Leren de leerlingen met de computer werken op de secundaire steinerschool?

A. Informatie- en communicatietechnologie maakt een integraal deel uit van de leerstof die op secundaire steinerscholen wordt aangeboden, net zoals voor alle scholen in Vlaanderen. Er zijn eigen eindtermen geformuleerd voor de eerste graad SO die een licht ander accent hebben dan de eindtermen van de overheid maar die gelijkwaardig zijn verklaard. In de tweede en derde graad wordt ICT geïntegreerd in de vakken waar deze technologie een meerwaarde biedt, zoals in de eigen leerplannen aangegeven. In de steinerscholen wil men gezond kritisch blijven t.o.v. de techniek en vooral goed nadenken over de pedagogische waarde van de in te zetten techniek in de onderwijspraktijk. Onze fundamentele opdracht is niet de leerlingen voor te bereiden op een virtuele wereld maar op de werkelijke wereld. Daar hoort omgaan met de computer bij, maar er gaan belangrijke stappen aan vooraf. De rol van de leerkracht is in deze onontbeerlijk, namelijk in de manier waarop betekenis wordt gegeven aan informatie verkregen o.a. via ICT. Het gebruiken van ICT op zich is immers geen garantie op het verkrijgen van relevante informatie. Men moet elke informatie door middel van kennis in een breder kader kunnen plaatsen. Daarom is het nodig om te spreken van media-educatie in zijn geheel. De steinerscholen gaan uit van het principe dat de afgestudeerden in staat moeten zijn om op een adequate manier om te gaan met ICT.

Steinerschool 'Guido Gezelle' Brugge - Astridlaan 86 - 8310 Assebroek - tel 050 37 00 75 - basis(at)steinerschoolbrugge.be - middelbaar(at)steinerschoolbrugge.be